Friday, July 3, 2020

03
July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Jaya Parvati Vrat Starts
8:00am  
9:00am  
10:00am [10:30am] Shri Vishnu Sahasranaam Paath
11:00am
12:00pm
1:00pm  
2:00pm  
3:00pm  
4:00pm  
5:00pm  
6:00pm  
7:00pm [7:30pm] Bhajans By SJ Bhajan Mandali
8:00pm